Kallelse till årsmöte

Kära medlemmar den 19 maj i anslutning till sällskapets konsert håller vi årsmöte. Enligt sällskapets stadgar skall följande frågor avhandlas.
Konserten börjar 18.00 och beräknas på ca 60 min. Vi kan hålla årsmöte efter en kort paus.

Årsmöteshandlingar såsom Verksamhetsberättelse samt årsredovisning kommer att skickas ut i början av nästa vecka.

1.redovisning av Sällskapets verksamhet med verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning,
2.revisionsberättelse.
3.fastställande av resultat- och balansräkning,
4.ansvarsfrihet för styrelsen,
5.fastställande av styrelsens beslut om årsavgift enligt § 11,
6.styrelsens beslut till utgifts- och inkomststat,
7.fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen,
8.val av ordförande i Sällskapet,
9.val av musikanförare,
10.val av övriga ledamöter och suppleanter,
11.val av två revisorer jämte suppleanter,
12.val av valberedning om två ledamöter jämte en suppleant,
13.ersättning till styrelse och revisorer
14 övriga ärenden.

Varmt välkomna
Sten Melin
Ordförande